درباره ما

شرکت آروین شیمی بهار باهدف تکمیل زنجیره ارزش تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی در گام اول با بررسی بازار و نیاز سنجی مبتنی بر اطلاعات جهانی تصمیم به تولید فرمالین از متانول گرفته است. این مجتمع با هدف تولید ۶۰ هزار تن فرمالین از متانول در فاز نخست و در فاز دوم با هدف تولید سالیانه ۱۰ هزار رزین اوره فرمالدهید، ۱۰ هزار تن پارافرمالدهید و ۱۰ هزار تن هگزامین در طی مدت ۴۸ ماه به یاری خداوند و با بهره گیری دانش روز دنیا و توان متخصصین این شرکت به بهره برداری خواد رسید .