پروژه ها

فرمالین بعنوان یکی از محصولات پایین دست متانول ، که بیش از ۴۰ درصد متانول در دنیا به فرمالین تبدیل میشود، در فاز اول در دستور کار تولید این شرکت قرار گرفته است.

در راستای تکمیل زنجیره ارزش تولید محصولات پایین دست فرمالین این شرکت در حال احداث مجتمع تولید رزین های اوره فرمالدهید و هگزامین و پارا فرمالدهید می باشد.